กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity Action Service) คืออะไร
 
ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสร้างสรรค์ กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงงานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือบริการสังคม โรงเรียน ชุมชน การเริ่มต้นโครงการ การเลือก และวิเคราะห์หัวข้อ การเขียนเค้าโครงโครงงานและแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า แนวทางการเขียนรายงานและการเขียนรายงาน โครงงาน การนาเสนอผลงานและวิจารณ์
 
 
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การปฏิบัติ (Action) มุ่งหวังให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่ค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้มีความตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
 

 

edit @ 27 Mar 2011 23:38:35 by KID_ZAA

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

fsdgdfgfgdfเร่รืดเก้ดเดเด พ่อมึงตาลconfused smile confused smile confused smile confused smile question question question

#1 By ตาล (61.7.180.107) on 2011-10-25 10:28

พ่อมึงตาย สัส เหี้ย ควย ลลิดาconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile big smile big smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smilebig smile

#2 By ตาล (61.7.180.107) on 2011-10-25 10:31

ควยพ่อมึงตาย มึงอย่าเสือก ไอเหี้ย

#3 By โดนัท (61.7.180.107) on 2011-10-25 10:34


กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ เหี้ยอะไร

#4 By คน (61.7.180.79) on 2011-10-28 09:06

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ เหี้ยอะไร

#5 By คน (61.7.180.79) on 2011-10-28 09:14

#6 By (61.7.180.79) on 2011-10-28 12:48

wink wink wink wink question question open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile tongue tongue tongue tongue embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#7 By เจตนิพัทธ์ (61.7.180.79) on 2011-10-28 14:14

[b][/bควายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#8 By ่้า่้า้่า (61.7.180.245) on 2011-11-10 10:24

กิจกรรมสร้างประโยชน์อะไรของมึงวะไอ่ควาย สาส แม่มึงตายควาย

#9 By เ้ดเ้้ (61.7.180.245) on 2011-11-10 10:27

อะไรของมึงวะกิจกรรมอะไรวะมีแค่เนี้ยสาสหน้ามึงแม่งก็เหี้ยสาสควาย

#10 By กดเกด (61.7.180.245) on 2011-11-10 10:34

sad smile big smile big smile confused smile sad smile sad smile ควา ย

#11 By หดหกดหก (61.7.180.245) on 2011-11-10 10:39

พ่อมึงตายควายห่าconfused smile sad smile angry smile embarrassed double wink

#12 By love (125.26.118.113) on 2011-11-12 20:06